Doel en visie

Gekaderd binnen de maatschappelijke opdracht, biedt lokaal dienstencentrum Wijnveld een gevarieerd aanbod van laagdrempelige, aangepaste en actuele activiteiten en hulp- en dienstverlening op maat van de gebruiker.

Visie

Wijnveld wil bijdragen aan een solidaire leefgemeenschap waarbij onderlinge hulp naast professionele steun betracht wordt. Het vrijwilligerswerk moet alle kansen krijgen om zich naar behoren te ontplooien, zowel als middel tot (uitbouw van Wijnveld) als als doel op zich (bron zingeving).

Wijnveld wil een voortrekkersrol vervullen in het opzetten van goede samenwerkingsverbanden met andere organisaties in de thuis- en ouderenzorg en lokale verenigingen.

Doelstellingen

  • In Wijnveld een lokaal en laagdrempelig aanspreekpunt organiseren voor iedereen die vragen heeft rond zorg.
  • Versterken van het sociaal netwerk van medioren, senioren en zorgbehoevenden en hen aansporen tot deelname aan het maatschappelijk en sociaal gebeuren.
  • Voorkomen dat niet-zorgbehoeftige medioren en senioren geïsoleerd raken en hen vertrouwd maken met de hulpverlening.
  • Een aanbod creëren naar buurtbewoners die kampen met eenzaamheid, verminderde mobiliteit of nood aan zorg.
  • Goede contacten en samenwerking nastreven met instellingen, organisaties en lokale verenigingen, vooral binnen de thuis- en ouderenzorg.